Archive of published posts on oktober, 2011

Back home

Video from Kaleido!

10/25/2011

No Comments

Welcome people!!

10/20/2011

Tomor­row I´m leav­ing for Uppsala!

You´re all wel­come to Kaleido, sat­ur­day between 10 – 16.

Dont miss it!

 «Dark was the night»

Peter Her­mans­son visar glas i Kalei­dos galleri 
22 okto­ber — 20 novem­ber 2011

— — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Vernissage: Lördag 22 okto­ber kl 10 – 16. Peter Her­mans­son finns på plats i gal­leriet hela dagen.

— — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Med röt­ter i graf­fiti och gatukonst har Peter Her­mans­son över­fört ett urbant och grafiskt uttryck till glas. Han vill vitalis­era det sven­ska kon­st­glaset, och han använ­der sig av gamla sven­ska glastekniker.
«Det jag främst har kvar från min tid som graf­fitimålare är ett direkt till­tal, och det försöker jag tillämpa i mitt ska­pande idag» säger Peter Her­mans­son. «När jag bör­jade på Riks­glasskolan i Orrefors 2005 hit­tade jag snabbt min egen nisch. Jag hade ett annor­lunda per­spek­tiv och ett eget bild­språk som jag kunde nyt­tja i glaset».
Graal­tekniken, en 100 år gam­mal svensk teknik som upp­fanns på Orrefors och brukades av bl a Simon Gate och Edward Hald, är den teknik som Peter Her­mans­son oftast använ­der för att göra sina bildrika och färgstarka glaspjäser. Efter graf­fi­tiåren arbe­tade han en hel del med spre­jsch­abloner och aff­is­chkonst. Den erfaren­heten har han nu med sig i sitt arbete med graal­tekniken. När man tillverkar graal­glas bör­jar man med att göra ett ämne, en tjockt «glas­rör» täckt med flera olik­fär­gade glasskikt. Sedan skär man ut motivet i plas­t­film som man maskerar ämnet med i olika omgån­gar och bläs­trar sig ner till de önskade färgskik­ten. Detta görs när glaset är kallt. Till sist värmer man upp det pre­par­erade ämnet, läg­ger på ett lager klar­glas och blåser upp det så att bilden får sin fulla stor­lek och lyskraft. Det är en tid­skrä­vande och tekniskt svår process.
Glas­blåsar­mästaren Micke Johans­son, som Peter Her­mans­son också arbe­tar som assis­tent åt på deltid, är den som blåser Peters glas.
«Micke är min för­längda arm när vi tillverkar mitt glas. Hans hantverkss­kick­lighet gör att jag kan förverk­liga idéer som jag inte skulle klara av på egen hand. Ju mer mate­ri­alkännedom man har, desto län­gre tror jag att man kan driva sina idéer» menar Peter Hermansson.
Innan Peter Her­mans­son star­tar ett pro­jekt byg­ger han upp ett «bild– och ref­er­en­sarkiv» genom att skissa och teckna mycket. Peter beskriver det som en ack­u­mu­ler­ing­sprocess där det gäller att pro­duc­era råma­te­r­ial som sedan kan fogas ihop till col­lage. Dessa col­lage över­för han sedan till glaset.
«Det gäller att hitta en ton i pro­jek­tet» säger han. «Denna ton är inte uppen­bar för mig när jag bör­jar teckna utan brukar visa sig en bit in i arbetet.»
Så här skriver Peter Her­mans­son själv om sin utställning:
”‘Dark was the night’ hand­lar om en ödes­di­ger kväll. Från tidig skymn­ing till svart natt.
I denna dystopiska saga ryms domedagspro­feter, huvudlösa män, orakel och kni­var. Apoka­lypsen är nära och män­niskan käm­par för att upprät­thålla sina illu­sioner, religiösa, poli­tiska, poet­iska. Fyrverk­erier och dödsångest.
Med en exis­ten­tiell förvir­ring och en humoris­tisk svärta vill jag berätta his­to­rier om män­niskans villkor.”
Peter Her­mans­son är född 1975 och uppväxt i Lyck­sele. Han är numera bosatt och verk­sam i Nybro, mitt i glas­riket i Små­land. 2005 – 2007 utbil­dade han sig till glas­blåsare på Riks­glasskolan i Orrefors. Sedan 2009 har han ställt ut på ett fler­tal gal­lerier och kon­sthal­lar runt om i Sverige och i Holland.
Bilder:
«The trin­ity», graal­teknik, höjd 44 cm. Foto: Peter Hermansson.
«Skel­letor», graal­teknik, höjd 30 cm. Foto: Mat­tias Johans­son, Mad­doc photography.

PS. Nu finns Kaleido även på Facebook
**************************************************************************
Kaleido kon­sthantverk
Gods­ma­gasinet · Östra sta­tion · Roslagsg. 1 · 753 27 Uppsala
Tel. 018 – 10 32 20 · info@kaleido.nu · http://www.kaleido.nu
Öppet­tider: varda­gar 10 – 18.30, lörda­gar 10 – 16, sönda­gar 12 – 16
OBS! Utökade öppet­tider på vardagar!
**************************************************************************

 

 

No Comments

10/11/2011

the trin­ity

the trin­ity, sec­ond view

the trin­ity, closeup

woman with knifes

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Actionfriday!

10/8/2011

Some doc­u­men­ta­tion from actionfriday.

The glass is still in the annealer, so I post some pics next week of the final result.

Big thanks to Micke Johans­son, truly one of the best glass­blow­ers around!

adieu

 

No Comments

You are all invited!

10/4/2011

This fri­day 7/10 from 10.00 to 16.00, we start to cre­ate the first 5 or 6 pieces to the «Dark was the night»-exhibition.

This event will take place at Mick­e­jo­hans kon­st­glas in Örsjö.

If you are inter­ested to see some of the blanks that I showed here on the blog ear­lier, come to life in the magic process of glass­blow­ing, you are welcome!!

See you there

peace!

 

 

 

No Comments